Б. Г. Кьехьириԥа ихьӡ зху Гагратәи агәыҳалалра-ааглыхратә коллеџь

Аҭыӡҭыԥ: ақ. Гагра, Абазгаа рымҩа, 55/3
Аҭел.: +7 (940) 927 26 08, +7 (940) 728 13 13

Ҳколлеџь ашьаҭа аркын 1995 шықәсазы, аҵараус аҿы зҽалызкааз, Аԥснытәи АССР зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара занашьаз Борис Григори-иԥа Кьехьириԥа ибзоурала..

Аколлеџь ҳаамҭазтәи аҭахрақәа ирықәшәо иҳәынҭқарратәым бжьаратә ҵараиурҭоуп. Уи аҳәынҭқарраҿы ипрофессионалтәу аҵараиурҭақәа ирыҵанакуеит. Арҵара мҩаԥысуеит.

17 занааҭ рыла. Атехникум иамоуп зегь рыла еиқәыршәоу акомпиутертә уадақәа, абиблеотека, анаука-методикатә центр, акрыфарҭа, акттә зал, азеиԥшнхарҭа. Ҳколлеџь, еиуеиԥшым аамҭақәа рзы 2000-ҩык инареиҳаны қәҿиарала иалгахьеит.

Ҳастудентцәа апрақтика иахысуеит ақалақьаҿтәи анаплакқәа рҿы, ироуеит «мастер-класс» азыҟаҵара. Бзиала шәаабеит ҳколлеџь ахь! Ҳашәзыԥшуп!

Афакультетқәеи азанааҭқәеи:

 1.  Алагарҭатә классқәа рырҵаҩы. 
 2. Ашколқәранӡатәи ааӡара – ааӡаҩ ахәыҷбаҳчаҿы. 
 3. Асасааирҭатә сервис – аменеджмет. 
 4. Атуризм. 
 5. Ауаажәларра рыфатә атехнологиа – атехнолог. 
 6. Аекономика, абухучиоти агәаҭареи – абухгалтер. 
 7. Азинеилыргаратә ус. 
 8. Аҳәынҭқарратәи амуниципалтәи усбарҭа.

Арҵара 9–11 класс ирылгахьоу рзы:
арҵара аҿҳәара – 1 шықәсыки 10 мзи;
арҵара аформа: ҽынлатәи, латәарадатәи, ахә ахшәаарала, иамоуп альготқәа;
азеиԥшнхарҭа – амоуп.

Акурсқәа:

 1. Афатәҟаҵаҩ-акондитер. 
 2. Автомеханик. 
 3. Аӡахратә ус.

Иаҭаху адокументқәа: аттестат, апаспорт, мамзаргьы аиразы аршаҳаҭга, афото Зх4 (6 ц.), амедицинатә шәҟәы (аформа 086), аҷкәынцәа рзы арратә комиссариат аҟынтәи ашәҟәы.

Асиахь ахынҳәра