Аҵара, мамзар аусурҭа ҭыԥ шәашьҭоума?
Ҳаҭыр зқәу аҩыза! Азанааҭ алхра аамҭа ааины иааудгылт!

Уааҳаԥхьоит уахәаԥшырц, цқьа уазхәыцырц иудаагало аилыркаага. Уи еиднакылоит Аԥсны иҳамоу абжьара-занааҭтә ҵараиурҭақәа зегьы.

Иқәыԥшу ҳҳәынҭқарразы абжьаратә ҵара азанааҭ ихадароу аҭыԥ ааннакылоит.

Абжьаратә занааҭтә ҵараиурҭақәа ирҭало (9 кл. ианалга ашьҭахь) аҵаҩцәа ироуеит ихарҭәаау абжьаратә школ иалгазҭгьы ироураны иҟаз адыррақәа, иара убас азеиԥш техникатәи азанааҭтә зыҟаҵареи. Аҵара хзыркәшаз иоуеит адиплом изанааҭ ала.

Ашкол ахь ушьапы анеихуга инаркны иахьа уажәраанӡа уҭаацәа ракәын изыӡбоз уҭахрақәа зегьы. Иааит аамҭа уԥсҭазааратә мҩа ухала ианалухша, ихадароуп агха аҟамҵара, аха ухала иалухыз амҩа иашамзар, аамҭа умоуп ариашара аханатә алагаразы.

АИЛЫРКААГА
Аԥсны Аҳәынҭқарра абжьара-занааҭтә
ҵараиурҭақәа ирҭало рзы

Аамҭа кьаҿк иалагӡаны иуоуеит азанааҭ, ушқәыԥшу уҭахрақәа зегьы рус ақәҵара зырманшәалаша. Нас узанааҭ агәбылра ануклак, иуоуеит алшара иреиҳау аҵараиурҭа аҭаларазы.

Аԥсны еицырдыруа аҵарауаа, акультура аусзуҩцәа, аспортсменцәа, аҳақьымцәа, анџьнырцәа, аполитикцәа, абизнесменцәа уҳәа абжьаратә ҵараиурҭақәа рыла зыԥсҭазааратә мҩа хацзыркыз даара ирацәоуп. Иахьа ҳара ҳҳәынҭқарреи ҳауаажәлари урҭ рыла ргәы дууп.

Ҳара ҳаигәырӷьоит абри аилкаага уахәаԥшны ииашоу амҩа узылхыр.

Мҩамш Адырра адунеи ахь!